പഥികര്‍ക്കായി പാടുന്നവള്‍ ….

ട്രെയിന്‍ യാത്രാ അനുഭവത്തില്‍ നിന്നും രൂപപ്പെട്ട ഒരു ചെറുകഥ

കാവേരി എന്ന നാലുവയസ്സുകാരിയുടെ സങ്കടങ്ങള്‍ അഥവാ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാവേരി സ്കൂളില്‍ പോകുന്നില്ല എന്നു പറഞ്ഞത്.

This is the excerpt for your very first post.