ക്ഷണക്കത്ത്

സുഹൃത്ത് അജിത്തിന്റെ വിവാഹത്തിനു തയ്യാറാക്കി നൽകിയ വിവാഹ ക്ഷണപത്രിക.

ആഭിചാരം

ആഭിചാരം

ലൂക്ക സയൻസ് പോ‍ർട്ടലിനുവേണ്ടി വരച്ച ഗ്രാഫിക് ചിത്രം. ഇങ്ക്ക്സേപ്പ് ഉപയെഗിച്ചു വരച്ചത്.