ആഭിചാരം

ആഭിചാരം

ലൂക്ക സയൻസ് പോ‍ർട്ടലിനുവേണ്ടി വരച്ച ഗ്രാഫിക് ചിത്രം. ഇങ്ക്ക്സേപ്പ് ഉപയെഗിച്ചു വരച്ചത്.

One thought on “ആഭിചാരം”

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.