വർഗ്ഗം: കഥ

പഥികര്‍ക്കായി പാടുന്നവള്‍ ….

ട്രെയിന്‍ യാത്രാ അനുഭവത്തില്‍ നിന്നും രൂപപ്പെട്ട ഒരു ചെറുകഥ

Advertisements