ആഭിചാരം

ലൂക്ക സയൻസ് പോ‍ർട്ടലിനുവേണ്ടി വരച്ച ഗ്രാഫിക് ചിത്രം. ഇങ്ക്ക്സേപ്പ് ഉപയെഗിച്ചു വരച്ചത്.

തിരുവനന്തപുരത്തെ പുതുവര്‍ഷ ഫെസ്റ്റുകള്‍

തിരുവനന്തപുരത്തെ പുതുവര്‍ഷ വിനോദ പ്രദര്‍ശനങ്ങള്‍